Sheldan Nidle svarar på era frågor Del 1 

Vad har du för syfte med dina uppdateringar? Vad gör de för nytta för oss och varför finns det så många?

Syftet med uppdateringarna är att informera, att aktivera, att stärka, att vara upplyftande, att inspirera och att överbrygga.
Ja, en del människor aktiveras genom att läsa mina kanaliserade uppdateringar och böcker. Själva aktiveringsprocessen är mycket subtil och medför en lätt höjning av er andliga amnesi (minnesförlust). Aktiveringen äger rum genom användandet av olika kombinationer och sekvenser av ord på varje sida, antingen i mina uppdateringar eller i mina böcker. De innehåller ett specifikt vibrationsmönster, som framkallar en resonans inom ert undertryckta RNA/DNA-minne. Det här vibrationsmönstret hjälper sedan gradvis till med att aktivera ert minne av gamla händelser och/eller universella sanningar, som finns inbäddade i ert cellminne. Ni har undertryckt dem sedan barndomen. När tiden eller omständigheterna är de rätta, börjar dessa djupa minnen att återigen visa sig. Jag är lyckligt lottad som får vara en av de personer, som har fått gåvan att aktivera människor på det här underbara sättet.

Det finns många uppdateringar, faktiskt varje vecka, för att låta människor få veta, att det finns en pågående undervisnings- och aktiveringsprocess. Den här processen kräver att en konstant serie uppdateringar ges till allmänheten. Det främsta syftet med den här uppgiften är att informera er om vad det är som händer och att hjälpa den Galaktiska Federationen med att förbereda er för möjligheten till första kontakt.

Varför tror du, att när första kontakt sker, kommer människorna att vara redo och accepterande, snarare än misstänksamma och motspänstiga?

Vi kan dela upp det här svaret i två delar. För det första, hela processen för vår första kontakt orkestreras av den Andliga Hierarkin. De har arrangerat, att kontakt sker först vid den rätta gudomliga tidpunkten. Denna tidpunkt kommer att inträffa, när vår befolkning är tillräckligt andligt förberedd och har tillräcklig medvetenhet för den gudomliga kontakten. Denna förberedelse genomförs under den nuvarande perioden. De människor som nu håller på att vakna, går igenom en förberedelse, som snabbt kommer att befria dem från mycket av den möjligt negativa reaktionen på första kontakt. Dessutom kommer den första kontakten att i stor skala föra in den Andliga Hierarkins otroligt positiva energier på vår planet. Den första kontakten är ett återvändande till vårt andliga hem och till ett accepterande av vilka vi verkligen är. Detta innebär, att vi är fysiska Änglar under uppvaknande, vilka kommer att assistera den Andliga Hierarkin med att utveckla Skapelsen i det fysiska Universat.

För det andra, den första kontakten genomförs för att avsluta er galaktiska karantän. Det är dags att göra slut på den andliga amnesi, som har gripit de flesta av er alltsedan tidig barndom. När den här processen är avslutad, kommer ni att komma ihåg allt det som ni nu har glömt. Mest av allt, ni kommer att minnas innebörden i det själskontrakt, som ni samtyckte till innan ni inkarnerade på planeten Jorden. I det här heliga själskontraktet, gav vi den Andliga Hierarkin vår tillåtelse till att be om en gudomlig intervention. Den här proceduren möter ett av huvudkriterierna för första kontakt och försäkrar den Galaktiska Federationen om vårt fulla samarbete i den här frågan. Den här kontakten är inte ett räddningsuppdrag. Snarare är den en återresa till de interdimensionella verkligheter, varifrån vi en gång kom och till vilka vi dagligen längtar efter att få återvända. Den här processen att minnas får oss att komma över eventuellt motstånd eller negativitet, som vår begränsade mentala förmåga försöker få in i våra huvuden.

I din bok och i dina föredrag nämner du, att Jorden kommer att bli en planet som kommer att visas upp för andra (a showcase planet). Vad menar du med detta?

Från första början har Moder Jord välsignats med ett storslaget profetiskt öde. Detta gudomliga öde, såsom det profeterats av Ärkeänglarna, var, att Jorden en dag skulle ha en storslagen galaktisk civilisation boende på sig. Det här framtida galaktiska samhället skulle bli det gudomliga samhälle, som skulle få slut på de galaktiska krigen och etablera en permanent galaktisk fred och enhet. Det här galaktiska samhället skulle bestå av själar från många storslagna Varelser från hela Vintergatans Galax. De skulle sammanstråla och genomgå de sista stadierna av ett stort genetiskt experiment. Deras framgång skall komma att markera uppkomsten av en ny era inom vår galax.

Planeten Jorden och det här solsystemet är därför förutspådda att bli mötesplatsen för hela galaxen. Jordens galaktiska samhälle skall komma att bli det bästa exemplet på hur en galaktisk civilisation tjänar Skaparens gudomliga lagar. Moder Jord och hennes heliga barn skall komma att undervisa många av de andra stjärnnationerna om hur de bäst kan tillämpa Universums gudomliga lagar. Jorden skall bli en stor mötesplats och ett centrum för utbyte av alla former av innovationer Det är av de här anledningarna, som den med rätta kommer att bli en ”showcase planet”.

Vilka är de Nios Råd?

De Nios Råd är huvudrepresentanterna i den Stora Blå Logen för det Stora Blå Ljuset. Detta Skapelsens Stora Blå Ljus kommer direkt från Lord Siraya. Det passerar först genom de Nios Råd och därifrån distribueras det till Orions Råd för det Höga Ljuset. Därifrån passerar det genom alla Stora Heliga Rådsförsamlingar bestående av Ärkeänglar, Änglar, Elohim, och Tidslorder (Himlens ättlingar), vilka existerar i hela Skapelsen. Genom sitt gudomliga sätt att Vara bär de Nios Råd de mäktiga heliga energierna med Lord Sirayas heliga VILJA, en viktig aspekt av den Högste Skaparen.

Den Stora Blå Logen består av de heliga platser, från vilka det heliga Blå Ljuset med Gudomlig Skapelse belyser varje del av Skapelsen. I fallet med Vintergatans Galax, är Sirius stjärnsystem platsen för förankringen av det här heliga och gudomliga Ljuset. Det är här inom Sirius B:s solsystem, som det Stora OrakelTemplet för de Nios Råd och för Lord Siraya finns beläget. Det är Jordens storslagna öde att förena sig med Sirius stjärnsystem under det kommande galaktiska året 8 Eb (2013 AD) och att här få byggt en motsvarighet till Lord Sirayas och det Stora Blå Ljusets Stora OrakelTempel.

De Nios Råd är Lord Sirayas allra mest genomgripande och heliga budbärare. De för ut Lord Sirayas gudomliga Ljus till hela Skapelsen. I hans namn kungör de Skaparens VILJA till alla Varelser. Det är deras heliga uppgift att se till, att varje Skapelse uppenbaras som den förberetts genom den Gudomliga Planen. Genom deras visa och djupgående råd avslöjas varje Skapelses heliga kunskap till alla som berörs av den. Himlens hela gudomliga genomförande är vi tack skyldiga till de Nios Stora Råd.

Vad är fotonbältet och vad har hänt med det?

Det huvudsakliga fotonbältet är ett ofantligt, interdimensionellt bälte av Ljusenergi. Det har formen av en jättelik torroid (som en flottyrmunk), som är nästan 26 000 år i diameter. Det här bältet har regelbundet haft stor påverkan på vår planet och vårt solsystem. Vanligtvis tar det omkring 2 000 år för oss att flytta oss igenom en av de här flottyrmunks-formade delarna av den här väldiga kosmiska torroiden. För närvarande är vi inbäddade i ett jättelikt hål, som slitits upp i det av ett annat mindre fotonbälte. Den här revan i en av de munk-formade delarna i fotonbältet är mycket större än hela diametern på Jordens solsystem.

Bara timmar innan vårt solsystem mötte det huvudsakliga fotonbältets noll-zon skapades ett enormt hål i det huvudsakliga fotonbältet av det mindre fotonbältet eller den gammarika bogvågen från den stora novan från 1987. Under kollisionen mellan de två fotonbältena försvagades i hög grad det mindre bältets livshotande energier med gammastrålning, och den strålning som återstod försvann totalt genom ett efterföljande möte med planeterna Saturnus och Jupiter. Vid lämplig tidpunkt kommer vi inom kort att gå in i det huvudsakliga fotonbältet och sedan förena oss med Sirius stjärnsystem.

Har våra ritualer och meditationer egentligen förändrat scenariot för Jordförändringarna, så att de inte kommer att bli så omvälvande? Om förändringarna kommer att bli mildare, kommer detta att förändra Federationens planer på att evakuera en del av Jordens befolkning?

Ja, ert underbara andliga arbete har i hög grad varit till hjälp för den lokala Andliga Hierarkin med att förändra både timingen och intensiteten i Jordförändringarna. Emellertid kommer det fortfarande att bli Jordförändringar. Er älskade planet måste förändra utseendet och energin på sin nuvarande ytas topografi och återgå till sitt jungfruliga tillstånd. Vad ni har gjort är, att ni gett er planets befolkning extra tid att skifta och att vakna. Den här fantastiska verkligheten är den mest underbar gåva, som ni har gett till era medmänniskor och till er lokala Andliga Hierarki.

För närvarande har inte den Galaktiska Federationen förändrat planerna på att i en nära framtid genomföra en fysisk evakuering av en del element inom er planets befolkning. Det vi har förändrat är en del aspekter hos hela evakueringsscenariot. Det här evakueringsscenariot ses nu som ett betydelsefullt sätt att introducera den Galaktiska Ljus-Federationen för hela den mänskliga befolkningen på planeten Jorden. Det som har förändrats är bara intensiteten och timingen hos de här drastiska Jordförändringarna.

En del PAG-medlemmar bor ganska långt från varandra och veckomöten går inte att genomföra . Kan vi sköta PAG-verksamheten utan att egentligen mötas fysiskt?

Svaret på den frågan är ja. Nyckeln är att informera varje PAG-medlem om vad det är som händer och om framstegen i era olika projekt. Ni kan ge feedback via telefon (konferenssamtal), genom att kontinuerligt utväxla email, genom att sända över ”progress reports” och ge feedback på dessa, eller också genom att PAG- medlemmarna möts varannan vecka. Det som är viktigt är, att det blir ett konstant och kreativt utbyte av information mellan PAG-medlemmarna. Förhoppningsvis kommer framtida teknologier i stora mått att lindra nuvarande svårigheter.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *